1. Úvod
  2. Vše o nákupu
  3. Nákupní řád

Nákupní řád

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě SELADON E-shop, jehož provozovatelem je:

SELADON GOURMET FACTORY
Martin Teplý

Husovo náměstí 1220
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 13197029, DIČ: CZ 6801141160

kava@seladon.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (spotřebitel).


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SELADON jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího (pod podmínkou zaplacení kupní ceny) jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu SELADON, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Každá objednávka bude ihned po odeslání automaticky potvrzena e-mailovou zprávou, která bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou zákazníkem při registraci.Ve výjimečných případech může být objednávka potvrzena a ověřena i telefonicky.

8. Přijaté objednávky vyřizujeme do pěti pracovních dnů, je-li zboží dostupné skladem. U zboží které není na skladě bývá zákazník vyrozuměn emailem o předpokládaném datu dodávky.


Způsoby doručení a placení

Objednané zboží je možné vyzvednout na základě potvrzení o připravenosti zboží k odběru osobně v kamenné prodejně nebo je zasláno přepravní kurýrní službou.

Doprava zboží v ČR je při objednávce nad 9.000,- Kč (v případě objednávky výhradně kávy nad 3.000,- Kč) zdarma, v opačném případě je účtován poplatek 159,- Kč (119,- Kč u kávy).

Zboží je po dobu přepravy pojištěno. Je-li obal zboží viditelně poškozen, upozorněte na to prosím pracovníka přepravní služby a proveďte zápis či zboží vůbec nepřebírejte.

Více informaci v "Dopravních a platebních podmínkách".

 

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu SELADON a právní řádem v ČR.

2. Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu.

3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu (viz. Reklamační řád).

4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

5. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu.Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.


Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (spotřebitel) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a)zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b)výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje


Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,


Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky (e-mailem nebo telefonicky). Součástí zásilky je i daňový doklad a záruční list.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních údajů).

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy ( závazné objednávky ) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení (viz. Odstoupení od kupní smlouvy).

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 7 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu SELADON, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.ledna 2010